واکسیناسیون با اکسیری به نام سواد رسانه

در قرن ۲۱ یونسکو تعریف جدیدی از سواد رو ارائه کرد. از دیدگاه جهانی معیار سواد، دیگه مدرک دانشگاهی نیست بلکه ۶ مهارت ویژه “سواد عاطفی” ، “سواد ارتباطی” ، “سواد مالی” ،”سواد تربیتی” ، “سواد رایانه ای” و سواد رسانه ای که معیار اصلی بی سوادی یا باسوادی در قرن حاضر است. مهارت هایی […]